من وحی الله الی داود

یا داود! ترید و ارید، فان اکتفیت بما ارید مما ترید کفیتک ما ترید، و ان ابیت الا ما ترید اتعبتک فیما ترید، و کان ما ارید.

المطالب السلوکیة (المطالب السابع) صفحة 54

آیت الله کمیلی الخراسانی (حفظه الله)

جدول المحتويات