من وحی الله الی داود

یا داود!

ترید و أرید، فإن اکتفیت بما اُرید ممَّا ترید کفیتک ما ترید، و إن أبیت إلا ما ترید أتعبتک فیما ترید، و کان ما اُرید.

 

المطالب السلوکیه، صفحه54 (المطلب السابع)

2727d1c5db-5b86d8d5c2fbb87e008b6a3c

جدول المحتويات